Klub PrWosenka

Klub PrWosenka nabízí jako první v okrese Karviná systém vzdělávání postavený na principech waldorfské pedagogiky spojený s myšlenkami lesních škol. V září 2015 jsme otevřeli 1. třídu, podle zájmu je možné učit i žáky 2. až 5. tříd formou malotřídky.

V praxi to pro žáky znamená

–        epochové vyučování * výuka v 2hodinovém bloku, ve kterém se vyučuje hlavní předmět po dobu 2 až 4 týdnů

–        častý pobyt v přírodě * výchovné předměty praktikujeme pokud možno venku

–        individuální přístup k žákům * každé dítě má svůj čas, kdy se dané učivo plně naučí

–        slovní hodnocení * popisující dosažené znalosti a respektující individuální rozvoj a schopnosti

–        více času *na umělecké předměty, ruční práce, základy řemesel a cizí jazyky

–        celostní pojetí výuky * posloupnost předmětů je mírně odlišná od běžných škol, přesto znalosti odpovídají celostátním požadavkům na výstupy v 3., 5. a 9. třídě

 

Cíle waldorfské pedagogiky

Ve waldorfské pedagogice jde o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte stejnoměrným rozvíjením rozumu, citu a vůle. Respektují se věkové zvláštnosti dětí komplexně na základě Steinerova rozdělení do tří sedmiletí, i individuálně podle povahy a schopností dítěte. Na rozdíl od autoritativního a soutěživého pojetí výchovy a vzdělání v současném školství se podporuje spolupráce, sociální cítění a tvůrčí schopnosti. Vše se rozvíjí proto, aby žák získané znalosti (rozum) dokázal později použít v životě (vůle) v souladu s morálními principy (cit).